Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú.

Tạo điều kiện để mọi người tiếp tục thực hiện lối sống văn minh, xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh. Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Trả lời